Αναγνώστες

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ .

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΔΙΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ    ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ ΔΙΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Μία μέρα ὁ μέγας στρατηγός τῆς Συρίας Νεεμάν ἐπισκέφθηκε τόν προφήτη Ἐλισσαῖο, γιά νά τόν θεραπεύσει ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς λέπρας (4-5 Βασιλειῶν). Ὁ προφήτης διά τρίτου προσώπου εἶπε στόν Νεεμάν «πήγαινε καί λούσου στά νερά τοῦ Ἰορδάνη ἑπτά φορές καί θά γίνεις ἐντελώς καλά». Τότε ὁ Νεεμάν ἐκνευρίστηκε μέ τόν προφήτη καί εἶπε τοῦ ἀγγελιοφόρου «ἐγώ νόμιζα, ὅτι ὁ Ἐλισσαῖος θά ἐρχόταν νά μέ ἐπι­σκε­φθεῖ καί νά προσευχηθεῖ ἐπάνω μου καί νά λάβω την θεραπεία. Τά νερά τῶν ποταμῶν Ἀβάνας καί Φαρφάρ στή Δαμασκό εἶναι καλύτερα ἀπό τά νερά τοῦ Ἰσραήλ, δέν μποροῦσα νά πάω ἐκεῖ νά λουσθῶ καί νά θερα­πευ­θῶ;»

Τότε ἕνας στρατιώτης πού τόν συνόδευε τοῦ εἶπε: «ἄρχοντα δεν σᾶς εἶπε ὁ προ­φή­της νά κάνετε κάτι πολύ δύσκολο». Τότε πραγματοποίησε τήν ὁδηγία τοῦ προφήτου ὁ Στρατηγός μέ πίστη καί λούσθηκε ἑπτά φορές στόν Ἰορδάνη καί θεραπεύθηκε τελείως ἀπό τή λέπρα. Ἡ ἐπιδερμίδα τοῦ Νεεμάν ἔγινε σάν μικροῦ παιδιοῡ, ἀλλά τό παράδοξο ἦταν, ὅτι ἡ λέπρα ἔφυγε ἀπό τόν Νεεμάν καί πῆγε στόν ἀγγελιοφόρο τοῦ προφήτου Γιεχάζι. Μεταφέρθηκε στόν Γιεχάζι γιατί κρυφά ἔτρεξε στό Νεεμάν καί ἔλαβε παράνομο φιλο­δώ­ρημα γιά τήν θαυματουργική θεραπεία καί στή συνέ­χεια ἀπέκρυψε τήν ἁμαρτία του ἀπό τόν προφήτη μέ ἕνα ἀνόητο ψέμα.
Ποιός ἐθεράπευσε τόν Νεεμάν ἀπό τήν λέπρα; Τά νερά τοῦ Ἰορ­δά­νη; Ὄχι φυσικά! Ἄν τόν ἔστελνε ὁ προφήτης στόν Εὐφράτη ποταμό καί ὁ Νεεμάν πήγαινε στά νερά τοῦ Ἰορδάνη δέν θά εἶχε θεραπευθεῖ! Ὁ Νεεμάν θεραπεύθηκε ἀπό τήν θεραπευτική δύναμη τῆς ὑπακοῆς. Ἐ­κεῖνος ὑπάκουσε στήν προφητική ἀλήθεια καί ἀπελευθερώθηκε ἀπό τή λέπρα. Ἡ λέπρα «φορτώθηκε» στό ψέμα τοῦ Γιεχάζι.
Τί ἰσχυρό μήνυ­μα μᾶς ἀφήνει αὐτή ἡ διήγηση; Ποιός μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει, ὅτι ἡ ὑπακοή στήν ἀλή­θεια εἶναι μία θυσία μεγαλύτερη ἀπό κάθε ἄλλη θυ­σία;
Τό μεγαλεῖο τῆς θυσίας τῆς ὑπακοῆς διδάσκεται καί ἀπό τόν προφήτη Σα­μουήλ (Α΄ Βασιλειῶν 15).
          Μία μέρα ὁ προφήτης Σαμουήλ εἶπε στόν βασιλέα Σαούλ, νά πάει στή μάχη μέ τούς Ἀμαλακῆτες καί νά σκοτώσει ὅλα τά ζῶα τους. Πῆγε λοιπόν στόν πόλεμο καί νίκησε, ἀλλά παρακράτησε μερικά ὡς λάφυρα πολέμου καί θυσίασε τά καλύτερα ζώα τους στό Θεό, χωρίς νά σκοτώσει τά ζῶα τους ὅπως διατάχθηκε ἀπό τόν προφήτη. Ὁ Θεός ὅμως δέν ἤθελε μία θυσία,: «Νομίζετε ὅτι οἱ θυσίες σας εἶναι προτι­μό­τερες στόν Θεό παρά ἡ ὑπακοή τῶν ἐντολῶν του; Ἡ ὑπακοή εἶναι ὑψη­λότερη ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη θυσία καί ἡ προσοχή στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι πιό ἀπό τά λάφυρα τῆς ἀνυπακοῆς. Ὁ προφήτης ἐπισκέ­φθη­κε τόν Σαούλ καί τοῦ εἶπε προτιμότερη ἀπό τό λίπος τῶν θυσιῶν τῶν κριαριῶν. Αὐ­τό εἶναι ἕνα ἁμάρτημα, τό ὁποῖο εἶναι ἰσοδύναμο μέ θυσίες πού γίνονται στά εἴδωλα καί τέτοια θυσία φέρνει πόνο στόν άνθρωπο. Γιά τήν ἀνυπα­κοή του αὐτή Σαούλ ἔχασε τόν τίτλο τοῦ βασιλέα!!!

Σήμερα, ὑπάρχουν πολλά «ποτάμια» ἀδελφοί μου ὅπου πλένονται οἱ ἄνθρωποι χωρίς ἀποτέλεσμα θεραπείας, γιατί δέν βασίζονται τά ποτάμια αὐτά στήν ἀλήθεια καί στήν ὑπα­κοή. Ὁ Ἰορδάνης πηγάζει ἀπό τίς πηγές τοῦ Ἰόρ καί τοῦ Δάν. Συμ­βο­λικῶς αὐτές οἱ πηγές μποροῦν νά μεταφραστοῦν ὡς «ὑπακοή» καί «ἀλήθεια». Ὁ ποταμός πού πηγάζει ἀπό αὐτές τίς δύο πηγές ὀνομάζεται Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὅταν ποθεῖς νά λάβεις θεραπευτικά ἀποτελέσματα ἀπό τό πλύσιμο στόν ποταμό αὐτό τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄς ἀκολουθήσεις τό παράδειγμα τοῦ Νεεμάν. Μπορεῖ στήν ἀρχή νά ἐκνευρίζεσαι σάν τόν Νεεμάν καί νά βάζεις τή λογική σου πάνω ἀπό τήν πίστη, ἀλλά μετά ἀπό καθαρή σκέψη βάλε τήν πίστη σου πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική. Ἡ πίστη σου πρός τήν ὑπακοή καί τήν ἀλήθεια θά σοῦ γίνουν ἡ χαρά τῆς σωτηρίας σου. Σᾶς τό εὔχομαι!!!

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ                                                                                ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ  ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ                                       

Σᾶς παρακαλῶ πολύ, ὅλοι ὅσοι διαβάσετε αὐτό τό κείμενο νά τό προωθήσετε σέ φίλους σας, γιά νά ὠφεληθοῦν καί αὐτοί, διαδίδοντας καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους μέ  τόν ἴδιο τρόπο, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, σέ ὅσο γίνεται περισσότερους Χριστιανούς ἀδελφούς μας!!! Εὐχαριστῶ!
Email: xm24757@gmail.com
Facebook: Christodoulos Monk
Skype: Christodoylos.monaxos
http://christiancommunes.blogspot.gr
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά ἀποστείλετε ὀνόματα γιά νά μνημονευθοῦν στήν Θεία Λειτουργία μπορεῖτε νά τά ἀποστείλετε ταχυδρομικῶς στήν ἀκόλουθη διεύθυνση.
 Fr Christodoulos
Greek Orthodox Convent, P.O Box 52 - Bethlehem - ISRAEL                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

whos.amung