Αναγνώστες

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ .

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                     Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟΝ
         ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ
                                                                                                                                                             Ἀδελφοί μου ἀνωτέρα πασῶν τῶν ἀρετῶν εἶναι ἡ Α Γ Α Π Η!!!
Ἐπάνω στήν ἀγάπη στηρίζεται ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆτες!

Ὁ Κύριος, μᾶς εἶπε: «Νά ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεό σου μέ ὅλη τήν καρδιά σου καί μέ ὅλη τήν ψυχή σου καί μέ ὅλη τή διάνοιά σου.  38 Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη καί πρώτη ἐντολή.  39 Καί ἡ δεύτερη, ὅμοια μέ αὐτή: Νά ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου σάν τόν ἑαυτό σου.  40 Σέ αὐτές τίς δύο ἐντολές κρέμεται ὅλος ὁ νόμος καί οἱ προφῆτες!!!» (Ματθ. 22,37-40).
 Ἡ Ἀγάπη ἔχει δύο σκέλη. Τό ἕνα σκέλος τῆς ἀγάπης εἶναι κάθετο καί μᾶς παραπέμπει στήν Ἀγάπη πρός τόν Θεό,τήν ὁποία ζητάει ὁ Κύριός μας μέ τελειότητα: «μέ ὅλη τήν καρδιά σου καί μέ ὅλη τήν ψυχή σου καί μέ ὅλη τή διάνοιά σου» (Μαρκ. 12,30).
Τό δέ ἄλλο σκέλος τῆς Ἀγάπης εἶναι ὁριζόντιο καί μᾶς παραπέμπει στήν Ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο! Μᾶς ζητάει ὁ Κύριός μας, νά ἀγαπήσουμε τόν ἄνθρωπο μέ πληρότητα!!! « νά ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου σάν τόν… ἑαυτόν σου»!!! (Λουκ. 10,27).
 Αὐτές οἱ δύο ἀγάπες ὅταν συμπλέκονται σχηματίζουν τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό ὁποῖο εἶναι σύμβολο διαχρονικῆς Θ Υ Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Ἀγάπης!!!
Γιά νά ὑφίσταται ἡ Ἀγάπη, θά πρέπει νά λειτουργοῦν ταυτοχρόνως καί τά δύο σκέλη της. Διότι ἄν λειτουργεῖ μόνο τό ἕνα σκέλος, δέν θά ἔχει τήν Σταυροειδή της ὑπόσταση, πού εἶναι ἡ φυσική ἀγαπητική ἔκφραση πληρότητας πρός τόν Θεό καό πρός τόν ἄνθρωπο!!!
 Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἑτερόφωτο πλάσμα, σάν ἕνας οὐράνιος πλανήτης, πού λαμβάνει Φῶς ἀπό τόν νοητό Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Δέν μπορεῖ νά Ἀγαπᾶ, ἄν δέν ἔχει μέσα του τόν Θεό πού εἶναι ἡ πηγή τῆς Ἀγάπης! Διότι: «Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη» καί ὄχι ἐμεῖς!!! (Ἰωαν Α΄. 4,16).
 Ἡ δική μας ἀγάπη εἶναι ἡ Σταυροειδής ἀντανάκλαση τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πάνω στήν ψυχή μας! Ὅταν ὁ Θεός εἶναι μέσα μας καί ἡ ψυχή μας εἶναι καθαρή ἀπό ἁμαρτίες, σάν ἕνα πεντακάθαρο κάτοπτρο, τότε ἀντανακλᾶται ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ψυχή μας καί ἐκπέμπεται Σταυροειδῶς πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας!!!
Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι Σταυροειδής, διότι αὐτή ἐκδηλώνεται μέ τελειότητα καί πρός τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πρός τήν κτίση Του!!! Δηλαδή ἐκδηλώνεται ὁριζοντίως καί καθέτως!!! Καλούμεθα, λοιπόν, ἐμεῖς νά γίνουμε καθαρά κάτοπτρα τῆς Ἀγάπης Του, ὥστε νά ἀντανακλᾶμε αὐτή τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί καθέτως (πρός τόν Θεό) καί ὁριζοντίως (πρός τόν ἄνθρωπο)!
 Πρός τόν Θεό ἐκδηλώνουμε τήν Ἀγάπη μας μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του! «Ὅποιος μέ ἀγαπάει», λέει ὁ Κύριος, «θά τηρήσει τίς ἐντολές μου» (Ἰω. 14,23). Αὐτή τήν ἀγάπη, πού πιστοποιεῖται μέσα ἀπό τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του, δέν μποροῦμε νά τήν προσφέρουμε στόν Κύριό μας καί πρός τούς συνανθρώπους μας ἔμπρακτα ἀπό μόνοι μας χωρίς νά εἶναι Αὐτός μέσα μας καί νά μᾶς βοηθάει, διότι εἶπε ὁ Κύριος: «Ἐγώ εἶμαι τό ἀμπέλι, ἐσεῖς τά κλήματα. Ἐκεῖνος πού μένει ἑνωμένος μ’ἐμένα καί ἐγώ μέ ἐκεῖνον, αὐτός φέρει πολύ καρπό, γιατί χωρίς ἐμένα δέν μπορεῖτε νά κάνετε ΤΙΠΟΤΑ!!!!» (Ἰωάν, 15,5).
Πρός τόν ἄνθρωπο ἐκδηλώνουμε τήν ἀγάπη μας κυρίως διά τῆς ἐλεημοσύνης, ἡ ὁποία μᾶς εἰσάγει στόν παράδεισο. Τήν ἐκδηλώνουμε ὅμως καί διά τῆς κοινοκτημοσύνης, ἡ ὁποία μᾶς εἰσάγει στήν ἐν Χριστῷ τελειότητα!!! (Ματθ. 19,21)
Δέν μποροῦμε, λοιπόν, νά ἀγαπήσουμε χωρίς τόν Θεό, διότι Αὐτος εἶναι ἡ πηγή τῆς Ἀγάπης καί ἐμεῖς καλούμαστε νά εἴμαστε οἱ συνετοι διαχειριστές τῆς Ἀγἀπης Του!!! Φυσικά οὔτε ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά φανερωθεῖ μέσα ἀπό τά ἔργα μας χωρίς τήν δική μας βούληση!!!
 Ἡ ἕνωσή μας μέ τόν Θεό καί διά τοῦ Θεοῦ μέ τόν συνάνθρωπό μας, σέ μία σχέση ἀμφίδρομης Σταυροειδούς ἀγάπης, ἐπιτυγχάνεται μέσα ἀπό τήν κορύφωση τῆς Ἀγάπης, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται Μυστηριακῶς ἐντός τῶν δύο Γάμων τῆς Ἐκκλησίας Του!!!


                                    ΟΙ ΔΥΟ ΓΑΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τά δύο σκέλη τῆς Ἀγάπης (κατακόρυφη καί ὁριζόντια) κορυφώνονται σέ δύο Γάμους!!!
Στόν «κάθετο» Γάμο μέ τόν Νυμφίο Χριστό διά τῆς συμμετοχῆς μας στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας καί στόν ὁριζόντιο Γάμο μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός!
 Αὐτοί οἱ δύο Γάμοι συμπλέκονται Σταυροειδῶς σέ μία σχέση ἐξάρτησης τοῦ ἑνός ἀπό τόν ἄλλο! Ὅπως τό ὁριζόντιο ξύλο τοῦ Σταυροῦ στηρίζεται πάνω στό κατακόρυφο, ἔτσι καί ὁ ὁριζόντιος Γάμος στηρίζεται ἐπάνω στόν κατακόρυφο Γάμο!
 Ὁ ὁριζόντιος Γάμος ἑνώνει ἐρωτικῶς ἕναν ἄνδρα καί μία γυναῖκα, γιά νά ἐπιτελέσουν τό Μυστήριο τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ τεκνοποίηση. Σ΄αὐτόν τόν γάμο εὐλογεῖται μόνο ἡ σαρκική ἕνωση. Ἡ ἕνωση τῶν ψυχῶν τῶν νεονύμφων πραγματοποιεῖται διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν, στόν ἄλλο Γάμο τῆς Ἐκκλησίας μας! Στόν κατακόρυφο Γάμο τῆς Θείας Κοινωνίας!!!
 Στόν Θεῖο Γάμο μέ τόν Νυμφίο Χριστό, πού εἶναι κατακόρυφος Γάμος, ἑνώνονται οἱ ψυχές τῶν νεονύμφων, οἱ οποίες ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη αὐτή τήν Μυστηριακή ἕνωση, διότι χωρίς τήν συμμετοχή τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός στό Μυστήριο τοῦ κατακόρυφου Γάμου τῆς θείας Κοινωνίας μέ τόν Χριστό, τά μέν σώματα ἑνώνονται, οἱ δέ ψυχές μένουν χωρισμένες, μέ τραγική συνέπεια νά μήν νιώθουν τά νυμφευθέντα ζευγάρια μία πληρότητα ἑνώσεως ψυχῆς τε καί σώματος! Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς μονομερούς συμμετοχῆς ΜΟΝΟ στόν ὁριζόντιο Γάμο, χωρίς τήν συμμετοχή ταυτοχρόνως καί στόν κατακόρυφο, εἶναι ἡ κοινή διαπίστωση καί τοῦ ἀνδρός καί τῆς γυναικός ὅτι δέν τούς συνδέει τίποτα μεταξύ των καί ὁδηγοῦνται ἀναπόφευκτα πολλές φορές στόν χωρισμό!
            Διότι σχεδόν κανένας χριστιανός δεν γνωρίζει ὅτι οἱ ψυχές ἔχουν τόν δικό τους (κατακόρυφο Γάμο) πού τίς ἑνώνει μέ τόν Χριστό, καί διά τοῦ Χριστοῦ μεταξύ των. Ἐνώ στόν ὁριζόντιο Γάμο εὐλογεῖται ἀπό τήν ἐκκλησία μόνο ἡ σωματική ἐρωτική συνεύρεση!!! Γι αὐτό, στήν χειροτονία τοῦ ὀριζόντιου Γάμου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι τοποθετημενη ἡ συμμετοχή τῶν νεονύμφων στόν κατακόρυφο Γάμο τῆς Θείας Κοινωνίας, στόν ὁποῖο θά ἀναφερθῶ λεπτομερέστερα στό κεφάλαιο περί ὁριζοντίου Γάμου.
 Γιά νά ἐφαρμοστοῦν ἔργα ἀγάπης, χρειάζεται νά ἐμπλέκονται δύο, ἤ καί περισσότεροι ἄνθρωποι. Ἐπίσης νά συμπλέκονται καί οἱ δύο Ἀγάπες (ὁριζόντια καί κατακόρυφη).  Κανείς δέν μπορεῖ νά ἀγαπάει τόν ἄνθρωπο, χωρίς νά ὑπάρχει ἔστω ἄλλος ἕνας συνάνθρωπος ὡς ἀντικείμενο ἐκδήλωσης τῆς Ἀγάπης μας!!! Οὔτε ἡ μία Ἀγάπη ὑφίσταται χωρίς νά γίνεται σύνθεση καί τῶν δύο σκελῶν τῆς Ἀγάπης. Δηλαδή τῆς φιλοθέης καί φιλάνθρωπης ἀγάπης! Ὅπου ὑπάρχει ἡ μία «ἀγάπη», ἁπλῶς αὐτή εἶναι … ἀπάτη, διότι δέν ὑπάρχει…!!! Ἡ Ἀγάπη ὑπάρχει μόνο ἐκεῖ ὅπου γίνεται ἡ σύνθεση τῶν δύο σκελῶν τῆς Ἀγάπης,  Σταυροειδῶς. Ὅπως ἀκριβῶς ἀγάπη ὑπάρχει ἐκεῖ ὅπου γίνεται ἡ σύνθεση μιᾶς ἀμοιβαίας ἐκδήλωσης ἔργων Ἀγάπης μεταξύ τουλάχιστον δύο ἀνθρώπων, ἤ καί περισσοτέρων. Ἀγάπη, λοιπόν, ὑπάρχει στήν σύνθεση καί ὄχι στή μόνωση.
Ἀγάπη ὑπάρχει μεταξύ δύο ἀνθρώπων μόνο ὅταν λειτουργοῦν ταυτοχρόνως καί τά δύο σκέλη τῆς Ἀγάπης.
Ὁ ἀνθρώπινος Γάμος λειτουργεῖ μέσα στήν ἁρμονία τῆς Ἀγάπης, μόνο ὅταν σ’ αὐτόν ὑπάρχει σύνθεση καί συμμετοχή στούς δύο Γάμους τῆς Ἐκκλησίας. Ποτέ ὁ ἄνθρωπινος Γάμος δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώνει μόνος του, στηριζόμενος στόν ἑαυτό του, ἀρνούμενος τήν συμμετοχή διά τῆς ἀγαπητικῆς πλοκῆς καί στούς δύο Γάμους ταυτοχρόνως! Στόν κατακόρυφο δηλαδή Γάμο τῶν ψυχῶν καί στόν ὁριζόντιο Γάμο τῶν σωμάτων!!!

                                    


                               Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ» ΓΑΜΟΣ

«Δέν διαβάσατε ὅτι ὁ Δημιουργός ἀπό τήν ἀρχή τούς ἐδημιούργησε ἄνδρες καί γυναῖκες, 5 Καί εἶπε: Διά τοῦτο ὁ ἄνθρωπος θά ἐγκαταλείψει τόν πατέρα του καί τήν μητέρα του καί θά προσκολληθεῖ στήν γυναῖκα του, καί οἱ δύο θά γίνουν ΜΙΑ σάρκα;  6 Ὥστε δέν εἶναι πιά δύο, ἀλλά ΜΙΑ σάρκα. Ἐκεῖνο, λοιπόν, πού ὁ Θεός ἕνωσε, ὁ ἄνθρωπος ἄς μήν τό χωρίζει» (Ματθ. 19,4-6).

«Αὐτό πού ὁ Θεός ἕνωσε» ἀδελφοί μου! Ἡ ἕνωση γιά κάθε ζευγάρι γίνεται ἀπό τόν Θεό! Χωρίς τήν συγκατάθεση τοῦ Θεοῦ κανένας δέν μπορεῖ νά προσέλθει στόν Γάμο μέ τόν (τήν) σύντροφο τῆς ἐπιλογῆς του! Εἶναι ἀναρίθμητα τά θαύματα καθώς καί οἱ προσωπικές μαρτυρίες τῶν ἐγγάμων πού διηγοῦνται πῶς κατά ἕναν μυστηριακό καί παράδοξο τρόπο συνάντησαν τόν (τήν) σύντροφο τῆς ζωῆς τους καί ἔφθασαν μέχρι τόν Γάμο! Ὑπάρχουν καί πολλές μαρτυρίες ἀνθρώπων πού ἐνῶ προσπάθησαν μέ ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο νά παντρευτοῦν, κάτι σάν μία ἀόρατη δύναμη δέν τούς ἐπέτρεψε νά φθάσουν μέχρι τήν Ἐκκλησία!
 Ἄν δύο νέοι πού γνωρίζονται θέλουν νά παντρευτοῦν, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος καί ἐπιτρέποντος, γιά νά εἶναι ὁ Γάμος τους πάνω σέ γερό θεμέλιο, γιά νά τούς ἀκολουθεῖ σέ ὅλη τήν ζωή τους ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γιά νά ὑπάρχει μία ἁρμονική σχέση ἀνάμεσά τους, θά πρέπει νά ξεκινήσουν τό μεγάλο ταξίδι τῆς ζωῆς τους, πού ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἀκόλουθο τρόπο!
 Πρίν συνεχίσω, σᾶς ἐφιστῶ τήν προσοχή, ὅτι αὐτά πού θά διαβάσετε πιό κάτω ἴσως νά σᾶς φανοῦν πρωτάκουστα!!! Κάποιοι θά σκεφθοῦν ὅτι αὐτά εἶναι … ἀνεφάρμοστα στήν ἐποχή μας. Σᾶς λέγω, λοιπόν, μετά λόγου γνώσεως καί μετά πάσης βεβαιότητος, ὅτι τό Μυστήριο τοῦ Γάμου ἔχει τόσο πολύ κακοποιηθεῖ ὡς πρός τό τελετουργικό του σκέλος, πού ὅταν διαβάσετε γιά τό πῶς πρέπει νά τελεῖται μέ ἀκρίβεια, θά ἀναθεωρήσετε τίς παγιωμένες ἀντιλήψεις σας γιά τήν τάξη ἐπιτελέσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου. Διότι, οἱ Γάμοι δυστυχῶς τελεσιουργοῦνται μέσα σέ ἕναν καταιγισμό … ἀνακρίβειας!!!
Συνεχίζω, λοιπόν, καί λέγω ὅτι ἀφοῦ ἕνας νέος καί μία νέα κοπέλα ἀποφασίσουν τελικά νά παντρευτοῦν, ἐνημερώνουν τούς γονεῖς τους καί παίρνουν τήν εὐχή τους. Κατόπιν πηγαίνουν καί οἱ δύο μαζί σέ ἕναν πνευματικό, ἐξομολογοῦνται, γιά νά προσέλθουν κατόπιν στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, γιά νά κοινωνήσουν τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί νά ἑνώσουν μέ τό μυστήριο αὐτό τοῦ κατακορύφου Γάμου τίς ψυχές τους!!!
            Ὅσο καιρό διαρκοῦν οἱ προπαρασκευαστικές διαδικασίες, μέχρι νά προσέλθουν στήν Ἐκκλησία, γιά νά τελεστεῖ τό μυστήριο τοῦ Γάμου γιά τό ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶπε: «Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν» (Ἐφεσ. 5,32), ὀφείλουν οἱ μέλλοντες νά νυμφευθοῦν νά διατηροῦν ἁγνότητα, πού θά τούς ἐπιτρέπει νά προσέρχονται ἀδιακόπως στήν Θεία Κοινωνία ὥστε νά διατηροῦν Μυστηριακῶς ἀδιάσπαστη τήν ἕνωσή τους  μέ τόν Χριστό, καί διά τοῦ Χριστοῦ νά διατηροῦν τήν μεταξύ τους ἑνότητα, σέ σχέση ΜΟΝΟ κατακόρυφου Γάμου!!! Ὅπως ἕνας εὐσυνείδητος Χριστιανός δέν προσέρχεται στό μυστήριο τοῦ κατακόρυφου Γάμου τῆς Θείας Κοινωνίας ἄν δέν εἶναι πνευματικά προετοιμασμένος μέ ἐξαγνισμό μέσῳ τῆς ἐξομολογήσεως, ἔτσι δέν θά πρέπει νά προσέρχεται καί στό ἱερό Μυστήριο τοῦ ὁριζοντίου Γάμου μέ ρυπαρά συνείδηση!!!
Ὀφείλει νά σέβεται τό μυστήριο τοῦ Γάμου ὅπως σέβεται καί τό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας. Νά «ἀποκαταστήσει» τίς σχέσεις του πρῶτα μέ τόν Χριστό μέσα ἀπό τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καί μετά νά προσέλθει!    
 Ἐπίσης, καλό θά εἶναι νά μελετήσουν ἀπό κοινοῦ τήν ἀκολουθία τῆς τελέσεως τοῦ Γάμου, γιά νά γνωρίζουν τί ἀκριβῶς εἶναι γραμμένο μέσα σ΄ αὐτήν τήν ἀκολουθία ὥστε μετά νά προσέλθουν στόν γάμο μέ τήν μεγίστη σοβαρότητα καί ἐνημέρωση πού ἀπαιτεῖ αὐτή ἡ ἐπιλογή τοῦ Γάμου!
            Παράλληλα μέ τήν ἀκολουθία θά πρέπει νά ἀνοίξουν τήν Ἁγία Γραφή καί νά ἀνατρέξουν στίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου, γιά νά βροῦν στίς ἐπιστολές τά χωρία αὐτά, πού μιλοῦν γιά τόν Γάμο καθώς καί τίς συμβουλές πού δίνει ὁ ἀπόστολος στούς παντρεμένους!!!
         Ἀφοῦ, λοιπόν, προηγηθεῖ μία κατηχητική διαδικασία γάμου, ἀνάλογη μέ αὐτή πού γίνεται στούς μέλλοντας νά βαπτισθοῦν, ὁρίζουν τήν ἡμέρα τῆς τελέσεως τοῦ Γάμου τους, νά εἶναι ἡμέρα Κυριακή (καί ὄχι Σάββατο), γιά νά ἁγιαστεῖ ὁ Γάμος μέσα στό μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας διά τῆς συμμετοχῆς τους μαζί μέ ὅλους τούς  συγγενεῖς τους, τῶν κουμπάρων καί καλεσμένων στήν Θεία Κοινωνία! Γιά νά ἑνωθοῦν οἱ καρδιές ὅλων, μέσα στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ διά τῆς Θείας Κοινωνίας καί νά ἑνωθοῦν ὅλοι εἰς ΕΝΑ! «Γιά νά εἶναι ὅλοι ἕνα (ὄχι μόνο οἱ νεόνυμφοι, ἀλλά ὅλοι οἱ προσκεκλημένοι), καθώς ἐσύ, Πατέρα, εἶσαι μέ μένα κι  ἐγώ μέ σένα, ἔτσι καί αὐτοί νά εἶναι ΕΝΑ μαζί μας, γιά νά πιστεύσει ὁ κόσμος, ὅτι ἐσύ μέ ἀπέστειλες. 22 Ἐγώ τούς ἔδωσα τήν δόξα πού μοῦ ἔδωσες, γιά νά εἶναι ΕΝΑ ὅπως καί ἐμεῖς εἴμαστε ΕΝΑ» (Ἰωάν. 17,21-22).
            Αὐτά τά λόγια, ἄν καί τά εἶπε ὁ Κύριός μας στόν Μυστικό Δεῖπνο κατά τήν Ἀρχιερατική Του προσευχή, ἔχουν θέση μέσα στό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί ἔχουν σκοπό νά ἐνώσουν τό ζευγάρι καί ὅλους τούς συγγενεῖς καί φίλους προσκεκλημένους, σέ ΕΝΑ Σῶμα πού εἶναι τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιά νά ἔχουν μεταξύ τους Μυστηριακή ἑνότητα! Δέν εἶναι τυχαῖο πού ὁ Χριστός μας εἶπε αὐτήν τήν προσευχή στόν Μυστικό Δεῖπνο, διότι σ΄ αὐτό τό Δεῖπνο πού ἔγινε ἡ παράδοσις τοῦ θείου Σώματος καί θείου Αἵματος γιά θεία Μετάληψη καί συνεπῶς γιά ἕνωση Γάμου κατακορύφου μέ Αὐτόν, ἐπιθυμεῖ νά γίνεται συμμετοχή ὅλων καί κατά τήν τέλεση τοῦ ὁριζοντίου Γάμου, γιά νά ἑνώνονται οἱ ψυχές τῶν νεονύμφων καί ὅλων τῶν ἀδελφῶν προσκεκλημένων εἰς ΕΝΑ!!! «Ἡ καρδιά καί ἡ ψυχή τοῦ πλήθους ἐκείνων πού πίστεψαν ἦταν ΜΙΑ» (Πράξ. 4,32). Γιατί ἦταν ΜΙΑ;
Διότι: «Κάθε ἡμέρα προσέρχονταν ὅλοι μέ ΜΙΑ ψυχή στό Ναό, ἔκοβαν τόν ἄρτο στά σπίτια τους, καί ἔτρωγαν μέ ἀγαλλίαση καί ἁπλότητα καρδιᾶς, δοξολογοῦντες τόν Θεό καί ἀγαπώμενοι ἀπό ὅλο τό λαό» (Πράξ. 2,46). Τούς ἕνωνε τό κοινό ποτήριο τῆς Θείας Κοινωνίας.
Αὐτό τό σκοπό ἔχει ὁ κατακόρυφος Γάμος. Νά ἑνώσει ὅλους σάν νά ἔχουν ΜΙΑ ψυχή, μία ΚΑΡΔΙΑ!!! 
Διότι, στόν ὁριζόντιο Γάμο ἑνώνονται μόνο δύο! Στόν κατακόρυφο Γάμο ὅμως ἑνώνονται καί οἱ ψυχές τῶν δύο νεονύμφων καί οἱ ψυχές τῶν προσκεκλημένων ὅταν Κοινωνήσουν, σέ ἑνότητα  πνευματικοῦ Γάμου!!!
Γι αὐτό ὁ ὁριζόντιος ἀνθρώπινος Γάμος κανονικά πρέπει νά τελεῖται ἐντός τῆς Θείας Λειτουργίας, ὥστε νά μεταλαμβάνουν καί οἱ νεόνυμφοι καί οἱ προσκεκλημένοι. Ὅπως ἀκριβῶς οἱ χειροτονίες Διακόνων καί Πρεσβυτέρων τελοῦνται ἐντός τῆς Θείας Λειτουργίας. Διότι καί ὁ Γάμος ὁ ἀνθρώπινος, ὅπως θά ἐξηγήσω πιό κάτω, εἶναι μία χειροτονία …!!!
Ὅλα αὐτά ἴσως φαίνονται πρωτάκουστα, καί ἀνέφικτα. Ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Κυρίου δέν μιλάει γιά ἕναν Γάμο, ἀλλά γιά Γάμους! Γιά πολλούς συμμετέχοντας στόν κατακόρυφο Γάμο.
«Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν μοιάζει  μέ ἕναν βασιλιά, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά κάνει τούς γάμους τοῦ υἱοῦ του. (Δέν ἔκανε Γάμο στόν Υἱό Του, ἀλλά Γάμους)   3 Καί ἔστειλε τούς δούλους του νά καλέσουν τούς καλεσμένους στούς ΓΑΜΟΥΣ, ἀλλά αὐτοί δέν ἤθελαν νά ἔλθουν.  4 Πάλι ἔστειλε ἄλλους δούλους μέ τήν ἐντολή, «Νέ πεῖτε στούς καλεσμένους: ἑτοίμασα τό γεῦμα μου˙ οἱ ταῦροι καί τά θρεφτάρια ἔχουν σφαγεῖ καί ὅλα εἶναι ἕτοιμα. Ἐλᾶτε στούς ΓΑΜΟΥΣ».  5 Αὐτοί ὅμως τούς ἀγνόησαν καί ἔφυγαν, ὁ ἕνας στό χωράφι του, ἄλλος στό ἐμπόριό του.  6 Οἱ ὑπόλοιποι, ἀφοῦ συνέλαβαν τούς δούλους του, τούς κακοποίησαν καί τούς σκότωσαν. 7 Καί ὁ βασιλιάς ἐκεῖνος, ὅταν τό ἄκουσε ὀργίστηκε καί ἔστειλε τό στρατό του, καί ἐξολόθρευσε τούς φονιάδες ἐκείνους καί ἔκαψε τήν πόλη τους.  8 Τότε λέει στούς δούλους του: «Ο μέν γάμος εἶναι ἕτοιμος, οἱ καλεσμένοι ὅμως δέν ἦταν ἄξιοι.  9 Πηγαίνετε, λοιπόν, στά σταυροδρόμια καί ὅσους βρεῖτε καλέστε τους στους ΓΑΜΟΥΣ».  10 Καί οἱ δούλοι βγῆκαν στούς δρόμους, ἐμάζεψαν ὅλους ὅσους βρῆκαν, κακούς καί καλούς, καί γέμισε ἡ αἴθουσα τοῦ γάμου ἀπό φιλοξενουμένους.  11 Ὅταν δέ μπῆκε ὁ βασιλιάς, νά δεῖ τούς φιλοξενουμένους, εἶδε ἐκεῖ ἕναν, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε ἔνδυμα γάμου, (δέν φοροῦσε τό ἔνδυμα τῆς μετανοίας)  12 καί τοῦ λέει: «Φίλε, πῶς μπῆκες ἐδῶ χωρίς νά ἔχεις ἔνδυμα γάμου»; αὐτός δέ ἔμεινε βουβός.  13 Τότε εἶπε ὁ βασιλιάς στούς ὑπηρέτες: «Ἀφοῦ τοῦ δέσετε τά πόδια καί τά χέρια, σηκῶστε τον καί ρίξτε τον ἔξω στό σκοτάδι˙ ἐκεῖ θά εἶναι τό κλάμα καί τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν. 14 Γιατί πολλοί εἶναι οἱ καλεσμένοι, ὀλίγοι ὅμως εἶναι οἱ ἐκλεκτοί» (Ματθ. 22,2-14).
Ὅπως βλέπουμε ὁ Θεός καλοῦσε τούς προσκεκλημένους σέ Γάμους κατακορύφου σχέσεως μέ τόν Υἱό Του καί ὅσοι ἀρνήθηκαν τήν συμμετοχή τους σ΄ αὐτόν τόν Γάμο, ἀποκλείστηκαν ἀπό τό οὐράνιο Δεῖπνο μαζί Του στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!!! Αὐτή ἡ διαχρονική πρόσκληση, μᾶς καλεῖ σέ κάθε Θεία Λειτουργία νά συμμετάσχουμε στό Γάμο τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί ὡς ἐλεύθεροι καί ὡς παντρεμένοι!!! Γι αὐτό ἡ τέλεση τοῦ ὁριζοντίου Γάμου πρέπει νά γίνεται ἐντός τῆς Θείας Λειτουργίας, μέ συμμετοχή ὅλων τῶν προσκεκλημένων στόν κάθετο Γάμο τῆς Θείας Κοινωνίας, ὥστε νά ἑνώνονται οἱ ψυχές ὅλων τῶν πιστῶν Μυστηριακῶς μέ τόν Χριστό καί μεταξύ τους! Μόνο τότε θά ὑπάρχει ἁρμονία ἀγάπης μεταξύ τῶν νυμφευθέντων, τῶν συγγενῶν αὐτῶν καί ὅλων τῶν προσκεκλημένων!
            Οἱ μέλλοντες  νά νυμφευθοῦν κανονικά προσέρχονται μέσα στό Ναό πρίν τήν ἔναρξη τῆς Θείας Λειτουργίας μαζί μέ τούς προσκεκλημένους, μέ σεμνή ἐξωτερική ἐμφάνιση, συμπροσευχόμενοι καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔχοντας προετοιμάσει τήν ψυχή τους γιά νά συμμετάσχουν ὅλοι ὅσοι ἔχουν τήν εὐλογία ἀπό τόν πνευματικό τους στήν θεία μετάληψη τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ!
Ἡ ἑνότητα διά τῆς συμμετοχῆς στή Θεία Κοινωνία, ἀφορᾶ ὄχι μόνο τούς νεονύμφους, ἀλλά καί ὅλους τούς συγγενεῖς τους, τούς προσκεκλημένους καί ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας!!! Γιά νά εἶναι ὅλοι …. ΕΝΑ!!! (Ἰωάν. 17,21).
Ἄν διαβάσετε προσεκτικά τήν ἀκολουθία τοῦ Γάμου θά δεῖτε ὅτι δέν ἀρχίζει ἀμέσως ἡ ἀκολουθία τοῦ Γάμου, ἀλλά προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀρραβῶνος. 
Θὰ σᾶς παραθέσω ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τέλεση Βυζαντινοῦ Γάμου στὴν Ἀθήνα!                                                                                                Τὴν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου και ὥρα 7:00π.μ - 10:00π.μ, θὰ τελεσθῇ στὸν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, Γάμος κατά τὸ Βυζαντινό τυπικό. Ὅπως ὁρίζει τὸ τυπικό, ὁ ἀρραβώνας θὰ τελεσθῇ στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καὶ ὁ Γάμος μέσα στὴ Θεία Λειτουργία.
Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Λειτουργικὴ ἱστορία περὶ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου!                                                                                                 Tὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου στὴν πρώτη Ἐκκλησία ἦταν ἐνταγμένο καὶ ἐτελεῖτο κατά τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅπως ἐτελοῦντο καὶ τὰ ὑπόλοιπα μυστήρια καὶ ἀκολουθίες.  Κατά τὴν τελετή τοῦ γαμήλιου μυστηρίου, τὸ ζευγάρι συμμετεῖχε μὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς στὴν Θεία Εὐχαριστία μὲ σκοπὸ νὰ ταυτιστῇ ἡ ἕνωση μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ!!!
Στὴν πρώτη Ἐκκλησία ὁ ἀρραβώνας πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι δὲν ἐτελεῖτο συναπτά μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου. Ὁ ἀρραβώνας ἐτελεῖτο πρὶν τὴν θεία Λειτουργία.
Ὁ δὲ Γάμος ἐτελεῖτο ἐντὸς τὴς Θείας Λειτουργίας.
Ἀπόσπασμα ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ π. Θεμιστοκλέους  Στ. Χριστοδούλου,
«Περί Θείας Λατρείας Ὁμιλήματα Γ΄» (11-15), ἐκδ. Ὁμολογία, Ἀθήνα 2008.
            Τό μυστήριο τοῦ Γάμου ἔχει σκοπό νά εὐλογήσει διά χειροτονίας τόν ἄνδρα, ὥστε νά τόν καταστήσει ἱερουργό τοῦ ὁριζοντίου Γάμου. Ἱερουργό, μέσα στόν ἔμψυχο Ναό τῆς γυναίκας, πού ὁ Ναός αὐτός εἶναι τό σῶμα της!!!
 Ὁ Γάμος αὐτός εἶναι Γάμος δημιουργίας καί ἐπιτελεῖται μέσα στό σῶμα τῆς γυναίκας ἀφοῦ πρῶτα ὁ ἄνδρας χειροτονηθεῖ ἱερουργός τοῦ ὁριζοντίου Γάμου, μόνο γιά τήν συγκεκριμένη γυναῖκα πού παντρεύεται.
            Μετά τήν χειροτονία ἱερουργεῖ ὡς ἱερουργός τό Μυστήριο τοῦ Γάμου μέσα στήν γυναῖκα του ὡς μία ἱερουργία δημιουργίας! Ἱερουργεῖ ὡς συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ τό Μυστήριο τῆς τεκνοποίησης! Ἂν καί ἡ τεκνοποίηση δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά μέσο πρός τήν Θέωση τῶν δύο συμπορευομένων συζύγων!!!

            Τώρα τό κοινό σημεῖο πού ὑπάρχει μεταξύ τῶν χειροτονιῶν Διακόνου ἤ Πρεσβυτέρου, καί τῆς χειροτονίας τοῦ ἄνδρα στόν ὁριζόντιο Γάμο, εἶναι ὅτι στίς χειροτονίες τους, τούς περιφέρουν οἱ ἱερεῖς γύρω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα ὅπου ὑπάρχει τό Εὐαγγέλιο καί τό Ἅγιο Ποτήριο, λέγοντας τό γνωστό σέ ὅλους μας τροπάριο πού ἀρχίζει μέ τίς δύο πολύ γνωστές λέξεις: «Ἡσαΐα χόρευε…..»!!!    Αὐτό τό κοινό τελετουργικό τῶν χειροτονιῶν, μᾶς δείχνει, ὅτι ὁ ἄνδρας μπορεῖ νά χειροτονηθεῖ ἱερέας, γιά νά ἐπιτελεῖ τό Μυστήριο τοῦ κατακόρυφου Γάμου τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀλλά μπορεῖ νά χειροτονηθεῖ καί γαμπρός, γιά νά ἐπιτελεῖ ὡς ἱερουργός τό Μυστήριο τοῦ ὁριζοντίου Γάμου στή γυναῖκα του!!!
Ἡ σύλληψη ἑνός παιδιοῦ, ἀποτελεῖ τήν μεγίστη κορύφωση μιᾶς ἱερουργίας, ὅπου στήν ἱερουργία αὐτή συνεχίζεται τό ἔργο τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἡ δημιουργία ἀνθρώπων! Κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο: «Τό μυστήριο τοῦτο εἶναι Μέγα»!!! (Ἐφεσ. 5,32).
Κατά τή χειροτονία τοῦ ὁριζοντίου Γάμου, εἴθισται ὁ ἱερέας νά παίρνει ἀπό τό τραπέζι ἕνα ποτήρι μέ κόκκινο κρασί καί νά τό δίδει νά πιοῦν οἱ νεόνυμφοι. Ἐκείνη τή στιγμή θά πρέπει μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας, νά Κοινωνεῖ ὁ ἱερέας τούς νεονύμφους, τούς συγγενεῖς τῶν νεονύμφων καί ὅλους τούς προσκεκλημένους, γιά νά εἶναι μέσα στόν κατακόρυφο Γάμο μετά τοῦ Χριστοῦ … ὅλοι ΕΝΑ!!! Αὐτό τό σκοπό ἔχει ἡ Θεία Κοινωνία. Δηλαδή τήν ἕνωση ὅλων τῶν ψυχῶν μέσα στό Γάμο τοῦ Νυμφίου ὥστε νά εἶναι ἀδιάσπαστα ἑνωμένοι ὅλοι σέ κατακόρυφο Γάμο, γιά νά διατηρηθεῖ ἡ ἁρμονική συμβίωση ἐν ἀγάπη τῶν νεονύμφων, ἀλλά καί ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!!! Διότι ἔξω ἀπό τόν κατακόρυφο Γάμο ὁ ἄνθρωπος ὡς ἑτερόφωτο πλᾶσμα πού εἶναι, δέν ἔχει κοινωνία μέ τό Ἅγιο Φῶς τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο εἶναι πλήρες Πνεύματος Ἁγίου καί Θεϊκῆς Ἀγάπης. Τό Φῶς αὐτό τῆς Ἀγάπης ἀντανακλᾶται στίς καθαρές ψυχές μας καί ἐξέρχεται προσφέροντας ζεστασιά καί θαλπωρή στούς ἀδελφούς μας. Ἔξω ἀπό αὐτό τό Θεῖο Φῶς τῆς Θεϊκῆς Ἀγάπης, ὑπάρχει πνευματικό σκοτάδι καί παγωνιά!!!  Εἶναι τόσο ἀδύνατο νά ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τόν συνάνθρωπό του ἔξω ἀπό τόν Γάμο μετά τοῦ Χριστοῦ, ὅσο ἀδύνατον εἶναι νά φέξει τό φεγγάρι τό βράδυ τήν γῆ, μακρυά ἀπό τό φῶς τοῦ ἡλίου!!!
            Τά ζευγάρια ὅταν δέν συμμετέχουν στόν κατακόρυφο Γάμο τῆς Θείας Κοινωνίας, στεροῦνται τήν ἐκ Θεοῦ ἀληθινή Ἀγάπη. Ὅλη ἡ ἀγαπολογία πού πλεονάζει συνήθως μεταξύ τους, προσπαθεῖ νά σκεπάσει ἕνα ἐφιαλτικό «παραμύθι», πού σύντομα «ξεφουσκώνει» καί ἀφήνει τούς «ἀγαπολογοῦντας» ἄδειους!!! Διότι Ἀγάπη μακρυά ἀπό τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό δέν ὑπάρχει! Ὁ Θεός εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀγάπης καί μόνο ὅσοι πίνουν ἀπό αὐτήν τήν πηγή διά τῆς Θείας Κοινωνίας μποροῦν νά ξεδιψοῦν τούς συνανθρώπους των μέ ἀληθινή Ἀγάπη!!!  Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τίς ψυχές τῶν παντρεμένων. Διψοῦν γιά ἀγάπη, ἀλλά δέν τήν βρίσκουν ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ὅταν δέν εἶναι τοποθετημένοι καί οἱ δύο στόν κατακόρυφο Γάμο τῆς Θείας Κοινωνίας μετά τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά εἶναι οἱ ψυχές τους πεπληρωμένες ἀπό Θεϊκή Ἀγάπη. Μέ ἀποτέλεσμα νά ὁδηγοῦνται σιγά σιγά πρός τόν χωρισμό!!!
Ἐνῶ τά λίγα  ζευγάρια πού συμμετέχουν στή Θεία Κοινωνία ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Γάμου τους ἐξέρχονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ μία μοναδική αἴσθηση ἀγαπητικῆς ἑνότητας, πού δέν μποροῦν νά τήν ὑποκαταστήσουν τά στολίδια καί ἡ ὅλη φαντασία τῶν ἑορτασμῶν ὅλων τῶν ἄλλων γάμων πού γίνονται σάν νά εἶναι ὁ Γάμος ἕνα κοσμικό γεγονός!!!
            Ὁ κατακόρυφος Γάμος τῆς Θείας Λειτουργίας ἱερουργεῖται ἀπό ἕναν ἄνδρα πού ἔχει χειροτονηθεῖ ἱερέας, ὁ ὁποῖος εἰσερχόμενος ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, πού εἶναι ἀπηγορευμένη γιά τούς ὑπολοίπους ἄνδρες, ἐπιτελεῖ τήν Θεία Λειτουργία ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα!
Ὁ χειροτονηθείς ἱερουργός τοῦ ὁριζοντίου Γάμου κάνει καί αὐτός κάτι ἀνάλογο. Εἰσερχόμενος ὡς ἱερέας τοῦ ὁριζοντίου Γάμου ἀπό τήν ἀπηγορευμένη Πύλη μέσα στήν γυναίκα του, ἐπιτελεῖ τήν ἱερουργία  πάνω στήν ἱερά τράπεζα πού εἶναι ἡ μήτρα τῆς γυναῖκας, τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ!!!
Ὁ ἕνας ἱερουργός ἐπιτελεῖ  Γάμο σωτηρίας σέ κτιστό Ναό, ὁ ἄλλος ἐπιτελεῖ Γάμο δημιουργίας σέ ἔμψυχο Ναό. Προηγοῦνται καί τῶν δύο Γάμων οἱ …χειροτονείες τῶν ἱερουργῶν!!!
Μακάριοι οἱ μετέχοντες (ἔγγαμοι καί ἄγαμοι) στόν κατακόρυφο Γάμο μετά τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, διότι αὐτοί θά ἔχουν μία ἀδιάσπαστη ἑνότητα μέ τόν Θεό καί μεταξύ τους!!!
  
                   Ο «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ» ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Καί ἐνῶ ἔτρωγαν, ἔλαβε ὁ Ἰησοῦς ἄρτο, εὐλόγησε, τόν ἔκοψε καί ἔδωσε σ’ αὐτούς καί εἶπε: «Λάβετε, φάγετε˙ αὐτό εἶναι τό Σῶμα μου».  23 Καί ἀφοῦ ἔλαβε τό ποτήριο, εὐχαρίστησε τόν Θεό καί τούς τό ἔδωσε καί ἤπιαν ἀπό αὐτό ὅλοι.  24 Καί τούς εἶπε: «Αὐτό εἶναι τό Αἷμα μου, τῆς Νέας Διαθήκης, τό ὁποῖο χύνεται ὑπέρ πολλῶν.  25 Ἀλήθεια σᾶς λέω, ὅτι δέν θά πιῶ πλέον ἀπό τό προϊόν τῆς ἀμπέλου μέχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης, πού θά τό πίνω καινούργιο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Μαρκ. 14,22-25).
Μέ αὐτή τή λιτή ἱερουργία, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός μας, ἐγκαινιάζει τόν Γάμο Του μέ τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι οἱ ψυχές τῶν πιστῶν Του!!!
Πρίν ἀπό αὐτήν τήν ἱερουργία προηγήθηκε ἡ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ἀνθρωπότητα σέ Κοινωνία Γάμου, στό πρόσωπο τῆς Μητέρας Του κατά τόν Εὐαγγελισμό Της! Ἡ Παναγία μας εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, πού ἑνώνεται μέ τόν Θεό μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, σέ Κοινωνία Γάμου μαζί Του, στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ! Ἀρνήθηκε τόν ἀνθρώπινο Γάμο μένοντας ἀειπάρθενη καί συγκατατέθηκε μέ τό: «Ἰδού ἡ δούλη τοῦ Κυρίου˙ ἄς μοῦ γίνει ὅπως εἶπες» (Λουκ. 1,38), στόν κατακόρυφο Γάμο μέ τόν δημιουργό της, ἀποδεχομένη νά διακονήσει μέσα της τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ!
Ἐπειδή ἡ Παναγία μας ἐγκαινίασε τόν Γάμο τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας μέ τόν Χριστό, στά βημόθυρα τῆς Ὡραίας Πύλης, ἐκεῖ ὅπου ἐμεῖς Κοινωνοῦμε, εἶναι πάντα ἁγιογραφημένος ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, μέ τήν Παναγία νά εἶναι  στό ἕνα βημόθυρο καί τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ στό ἄλλο βημόθυρο. Διότι, ὅταν Κοινωνοῦμε μιμούμεθα τόν Γάμο τῆς Παναγίας μας, δεχόμενοι τόν Χριστό μέσα στήν μήτρα τῆς καρδιᾶς μας, σέ Κοινωνία Γάμου!!!
  Ὁ Γάμος αὐτός μᾶς ἑνώνει καθέτως μέ τόν Θεό καί ὁριζοντίως μέ τούς συμμετέχοντας στήν Θεία Κοινωνία ἀδελφούς μας. Ὅταν ἕνας ἀδελφός Κοινωνάει, ἑνώνεται μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί διά τοῦ Ἁγίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἑνώνεται καί μέ τόν ἄλλο ἀδελφό, ὁ ὁποῖος διά τῆς συμμετοχῆς του στήν Θεία Κοινωνία εἶναι καί αὐτός ἑνωμένος στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ πού Κοινωνᾶμε!!! Ἡ ἕνωση αὐτή, εἶναι ἕνωση Γάμου μέ τόν Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ μέ ὅλους τούς ἀδελφούς καί ἀδελφές πού συμμετέχουν στήν Κοινωνία Γάμου!!!
            Αὐτός ὁ Γάμος δέν ἑνώνει σώματα, ἀλλά ψυχές! Ἑνώνει καί ἐναρμονίζει τίς ψυχές μας σέ μία ἀγαπητική σχέση πνευματικοῦ Γάμου, ὅπου τά σημάδια μιᾶς εἰρηνικῆς συμβίωσης μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τῶν συζύγων εἶναι ἐμφανέστατα!!!
Ἐπάνω στόν κατακόρυφο Γάμο στηρίζονται οἱ ὁμαλές σχέσεις τῶν πιστῶν τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, σέ συνδυασμό μέ τήν κατά Χριστόν ζωή. Στόν Γάμο τῶν ψυχῶν, οἱ σχέσεις τῶν ἐγγάμων ἐναρμονίζονται σέ μία πληρέστερη σχέση ταύτισης τῶν καρδιῶν των!!!
Χωρίς τόν Γάμο τῆς Θείας Κοινωνίας ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι νεκρή, διότι δέν φωτίζεται ἀπό τόν νοητό Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης! Τῆς λείπει ἡ θαλπωρή τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης. Ὁ ὁριζόντιος Γάμος ὅταν εἶναι μόνος του χωρίς τόν κατακόρυφο, ἀφήνει τίς ψυχές πεινασμένες νά τρέχουν σέ ἀναζήτηση τροφῆς στά σκουπίδια τῶν ἁμαρτωλῶν ὁρέξεων, χωρίς νά μποροῦν οὔτε ἐκεῖ νά χορτάσουν. Τόν ὁριζόντιο Γάμο τόν στηρίζουν δύο τράπεζες. Ἡ τράπεζα τῶν τροφῶν γιά τήν συντήρηση τῶν σωμάτων καί ἡ Ἁγία Τράπεζα τῶν πνευματικῶν τρυφῶν τῆς Θείας Κοινωνίας γιά τήν συντήρηση τῶν ψυχῶν ἀπό τό οὐράνιο μάνα, τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραίτητο συστατικό γιά τήν ὑγεία καί στήριξη τῶν ψυχῶν!!!
Οἱ ἐλάχιστοι πιστοί σύζυγοι οἱ ὁποῖοι μετέχουν ἀπό κοινοῦ στή Θεία Κοινωνία εἶναι ζωντανοί μάρτυρες αὐτῆς τῆς πνευματικῆς πανδαισίας τῶν δύο Γάμων τῆς Ἐκκλησίας μας! Αὐτοί βοοῦν σιωπηρῶς πρός κάθε χριστιανό, μέ ἕναν θαυμαστό βίο ἁρμονικῆς συμβίωσης ἐν Ἀγάπῃ Κυρίου, μπροστά στήν ὁποία Ἀγάπη, ὠχριά κάθε ἄλλη ἐφήμερη ἐπίγεια ἀπόλαυση τοῦ κόσμου τούτου!!!
Εὔχομαι σέ ὅλους ὅσους διαβάσουν αὐτό τό κείμενο νά προβληματιστοῦν ἔντονα καί ὅσοι ἀκόμη δέν γνώρισαν ἐμπράκτως τά καλά ἀποτελέσματα τῆς συμμετοχῆς στόν κατακόρυφο Γάμο, νά ἀποφασίσουν νά δοκιμάσουν στή ζωή τους αὐτή τή μοναδική ἐμπειρία, διαβεβαιώνοντας αὐτούς πώς ἄν δοκιμάσουν, δέν θά ἀπομακρυνθοῦν ποτέ πάλι ἀπό αὐτή τήν χάρη τοῦ δεσποτικοῦ Γάμου, διότι θά νιώθουν πλέον τίς ψυχές τους πεπληρωμένες ἀπό τήν θεία Χάρη τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ!!! Θά εἶναι οἱ ψυχές τους πεπληρωμένες ἀπό οὐράνια Ἀγάπη, ἡ ὁποία θά προσφέρει θαλπωρή ἐκτός τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας των, καί σέ ὅλα τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ εἰς μαρτύριον τῆς ἀληθοῦς Πίστεώς μας! Διότι: «Μακάριοι οἱ καλεσμένοι στό δεῖπνο τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. 19,9).

                                            Ο ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Οἱ μοναχοί ἀπό τούς δύο Γάμους τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν ἐπιλέξει  νά ἀφιερωθοῦν ἀποκλειστικά στόν κατακόρυφο Γάμο!!! Εἶναι ἄγαμοι ὡς πρός τόν ὁριζόντιο Γάμο, καί ἀφιερωμένοι ὡς πρός τόν κατακόρυφο Γάμο!
Μιμοῦνται δηλαδή τό μυστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἐπέλεξε νά γίνει Νύμφη, ἀνύμφευτη!!!
            Ἄν ὑπῆρχε μόνο ἕνας Γάμος, δέν θά μποροῦσε ἡ Παναγία μας νά εἶναι ἀνύμφευτη Νύμφη! Ἤ … θά ἦταν Νύμφη (ἄρα ἔγγαμη), ἤ … θά ἦταν μία ἀνύμφευτη γυναῖκα!!! Ἀλλά ἐπειδή ὑπάρχουν δύο Γάμοι, στόν ἕνα Γάμο ἡ Παναγία μας ἦταν ἀνύμφευτη, δηλαδή στόν ἀνθρώπινο Γάμο καί στόν ἄλλο τόν θεῖο Γάμο μετά τοῦ Χριστοῦ εἶναι Νυμφευμένη, ὑποτασσόμενη στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ στόν Εὐαγγελισμό της νά δεχθεῖ νά κυοφορήσει τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρα μας, ὡς Νύμφη Χριστοῦ!!!
Ἡ Παναγία μας προτυπώθηκε στό ὄρος Σινᾶ ὡς μία βάτος φλεγομένη καί μή κατακαιομένη!!! Αὐτό συμβολίζει τήν ἀνθρώπινη φύση τῆς Παναγίας πού δέχθηκε μέσα της τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ!!!
Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει μέ τούς μοναχούς στήν ἀποκλειστική τους ἀφιέρωσή στόν κατακόρυφο Γάμο. Κυοφοροῦν μέσα στήν καρδιά τους τόν Χριστό, σέ μία σχέση πνευματικοῦ Γάμου, μετατρέποντας τή ζωή τους σέ μία «βάτο» φλεγομένη ἀπό τήν φλόγα τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, καί μή κατακαιομένη ἀπό τήν φωτιά τῆς ἁμαρτίας τῶν σαρκικῶν παθῶν!!! Αὐτό συμβαίνει μόνο στούς μοναχούς τούς «καταφλεγομένους» ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν προσευχή πρός τόν Χριστό. Διότι, ἄν λείψει αὐτή ἡ φλόγα τῆς Ἀγάπης, κινδυνεύει καί ὁ μοναχός ἀπό φλεγόμενος, νά μετατραπεῖ σέ … «κατακαιόμενον» μοναχό!!!
            Στόν κατακόρυφο Γάμο ὁ μοναχός βρίσκεται συνεχῶς σέ σχέση Γάμου μέ τόν Χριστό καί ὅλους τούς Χριστιανούς ἀδελφούς καί ἀδελφές πού Κοινωνοῦν. Μόνο πού αὐτή ἡ σχέση Γάμου εἶναι πνευματική καί ὄχι σαρκική!!! Λειτουργεῖ ὁ μοναχός συνεχῶς μέσα στό μυστήριο τοῦ Σταυροειδούς κατακόρυφου Γάμου, εὑρισκόμενος σέ σχέση Γάμου μέ τόν Χριστό καί μέ τούς ἀδελφούς του μοναχούς καί λαϊκούς χριστιανούς!
Μέσα στήν Ἐκκλησία ὅλοι εἴμαστε κλητοί (μοναχοί καί λαϊκοί) τοῦ κατακόρυφου Γάμου σύμφωνα μέ τήν ἀκόλουθη πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ: «Κάποιος ἤθελε νά παραθέσει μεγάλο δεῖπνο Γάμου καί κάλεσε πολλούς.  17 Καί ἔστειλε τόν δοῦλο του τήν ὥρα τοῦ δείπνου νά πεῖ στούς καλεσμένους: «Ἐλᾶτε, γιατί ὅλα εἶναι πιά ἕτοιμα».  18 Ἀλλά ἄρχισαν διά μιᾶς ὅλοι νά δικαιολογοῦνται. Ὁ πρῶτος τοῦ εἶπε: «Ἀγόρασα κάποιο χωράφι καί πρέπει νά πάω νά τό δῶ˙ σέ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένο».  19 Ἄλλος εἶπε: «Ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βόδια καί πηγαίνω νά τά δοκιμάσω˙ σέ παρακαλῶ, θεώρησέ με δικαιολογημένο».  20 Ἄλλος εἶπε: «Γυναῖκα ΝΥΜΦΕΥΘΗΚΑ καί γι’ αὐτό δέν μπορῶ νά ἔλθω» (ὅπως λένε συνήθως οἱ περισσότεροι). 21 Καί ἦλθε ὁ δοῦλος καί τά εἶπε αὐτά στόν κύριό του. Τότε ΟΡΓΙΣΘΗΚΕ ὁ οἰκοδεσπότης καί εἶπε στό δοῦλο του:«Βγές γρήγορα στίς πλατεῖες καί τούς δρόμους τῆς πόλεως καί φέρε ἐδῶ τούς φτωχούς καί ἀναπήρους καί τυφλούς».  22 Καί εἶπε ὁ δοῦλος: «Κύριε, ἔγινε ἐκεῖνο πού διέταξες καί ὑπάρχει ἀκόμα χῶρος».  23 Καί εἶπε ὁ Κύριος στό δοῦλο: «Βγές στούς δρόμους καί στούς περιφραγμένους τόπους καί ἀνάγκασέ τους νά μποῦν, γιά νά γεμίσει τό σπίτι μου.  24 Γιατί σᾶς λέω, ὅτι ΚΑΝΕΙΣ ἀπό ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, πού εἶχαν προσκληθεῖ δέν θά γευθεῖ τό δεῖπνο τοῦ Γάμου μου». (Λουκ. 14,16-24).
Εἶναι σαφέστατος ἀδελφοί μου ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ στόν κατακόρυφο Γάμο Του, (λαϊκούς καί μοναχούς)!!! Ταυτοχρόνως μᾶς προειδοποιεῖ, ὅτι ὅσοι ἀρνηθοῦν νά προσέλθουν στό Γάμο, θά μείνουν ἔξω τοῦ … Οὐρανίου Νυμφῶνος!!!
Εὔχομαι καί πάλι στούς λαϊκούς Χριστιανούς ἀδελφούς μας, καλή συμμετοχή στούς δύο Γάμους τῆς Ἐκκλησίας μας. Στούς δέ μοναχούς καί μοναχές νά παραστέκονται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς μία «βάτος» φλεγομένη καί μή κατακαιομένη.
            Καλή ἀντάμωση, στόν Οὐράνιο Νυμφῶνα τοῦ Κυρίου μας! Ἀμήν!!!

  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ
  
 ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ
 ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Σᾶς παρακαλῶ πολύ, ὅλοι ὅσοι διαβάσετε αὐτό τό κείμενο νά τό προωθήσετε σέ φίλους σας, γιά νά ὠφεληθοῦν καί αὐτοί, διαδίδοντας καί αὐτοί μέ τήν σειρά τους μέ  τόν ἴδιο τρόπο, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, σέ ὅσο γίνεται περισσότερους Χριστιανούς ἀδελφούς μας!!! Εὐχαριστῶ!

Email: xm24757@gmail.com
Facebook: Christodoulos Monk
Skype: Christodoylos.monaxos
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά ἀποστείλετε ὀνόματα
 γιά νά μνημονευθοῦν στήν Θεία Λειτουργία
μπορεῖτε νά τά ἀποστείλετε ταχυδρομικῶς στήν ἀκόλουθη διεύθυνση.
Fr Christodoulos
Greek Orthodox Convent, P.O Box 52  -  Bethlehem - ISRAEL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

whos.amung